Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce
V zaměstnání se nerad podřizuje. I zde se chce cítit svobodný a ať je v jakémkoli postavení chce mít možnost nezávisle rozhodovat co je a co není správné. Často proto může měnit zaměstnání. Dokáže si osvojit speciální znalosti a dovednosti, které se hodí při výkonu povolání. Dokáže pracovat důkladně a metodicky a chce být informován o technice používané v jeho oboru. Pozice je výhodná pro osoby činné v medicíně, v inženýrské a vědecké oblasti. Má umělecké povolání. V profesní dráze hrají velkou roli intuitivní faktory. Kariéra zrozence může být spojena s činnostmi, které se odehrávají tajně, za kulisami nebo za zvláštních bezpečnostních opatření. Tato konstelace (Neptun v desátém domě) je příznivá pro povolání herce, hudebníka a umělce. Rovněž pro ministry, psychology a psychiatry. V kariéře a v povolání zrozence může dojít k různým formám omezování. Nedá se vyloučit nějaká souvislost zrozencovy kariéry s politickou nebo vojenskou životní dráhou. Saturn je nepříznivý pro podnikání. V souvislosti s povoláním a zaměstnáním zrozence je objevují nebezpečné situace. V oblasti poskytování služeb spolupracuje úspěšně s jinými lidmi. Oceňuje harmonickou týmovou práci, která je hlavní příčinou jeho finančního úspěchu. Jako podnikatel je spravedlivý a se zaměstnanci jedná jako se sobě rovnými. V povolání uplatňuje své humanitární instinkty.

Rodina a domov
Zabezpečení rodiny je předpokladem jeho duševního klidu. Prostředí rodiny a domova se zrozenci bude málokdy zamlouvat. Prostředí rodiny a domova bude neklidné, křečovité. Doma a v rodině musí na sebe zrozenec převzít hodně odpovědnosti. U zrozence může dojít k psychickému odcizení od rodiny. Často bude muset tvrdě bojovat o hmotné zajištění rodiny. Porozumění v kruhu rodiny nebo se sousedy není dobré. Přehnaná péče a starostlivost zrozence o členy rodiny je neustále důvodem jejich zlosti. Domov a rodina jsou pro zrozence vyjádřením jeho životní energie. Staví na odiv svůj domov.

Manželství
Uzavře-li sňatek v mladším věku, dá přednost staršímu a zralejšímu partnerovi. Uzavře-li sňatek v pozdějším věku, zvolí si mladšího partnera, kterému pak jako protislužbu za náklonnost poskytne oporu a bezpečí. Ačkoli to nechce otevřeně přiznat, je vůči svému partnerovi loajální, protože má vrozený cit pro fair play a osobní zodpovědnost. Partnerství a sňatek budou výhodné. Manželství má pro zrozence velký význam. Získává věrného partnera, který je schopen trvalého vztahu. Po sňatku životní úspěchy přibývají. S manželským partnerem a s lidmi, s nimiž navazuje společenské a romantické vztahy se seznámí většinou na universitě nebo na zahraničních cestách. K manželství a milostným vztahům má neosobní, nekonvenční, možno říci bohémský vztah. Potřeba nových podnětů způsobuje, že se zrozenec nespokojuje s jedním vztahem. Jeho smysl pro rovnoprávnost ho činí tolerantním k podobným způsobům chování a idejím u jiných lidí. Při výběru manželského partnera má většinou šťastnou ruku.

Láska a sex
Jeho hlavním zájmem je sexualita. Vyskytuje-li se silný aspekt s Venuší, mohou se v životě zrozence vyskytovat tajné milostné aféry. Může být zapleten do tajných sexuálních dobrodružství.

Zdraví
Je nervózní, má dýchací anebo zažívací potíže. Možnost výskytu bolestivých onemocnění. Zdravotní potíže budou způsobeny nestřídmostí: krevní potíže, jaterní potíže, obezita. Vliv aspektu (Mars kvadrát Saturn) se může projevit v tělesných chorobách, v násilných činech a nehodách. Jeho zdraví může být zasaženo nesprávnou výživou a špatnou hygienou, anebo může být naopak, pokud jde o vlastní osobní hygienu a o domácnosti přímo fanatikem ne čistotu.

Nadání
Má velké znalosti v technických oborech. Má všeobecné intelektuální nadání.

Cestování
Má zálibu v cestování, může očekávat příjemné cesty. Často bude podnikat delší zábavné cesty. Neklid a touha cestovat a prožít dobrodružství jsou pro zrozence charakteristické. Pokud cestuje, děje se tak v souvislosti s peněžními nebo jinými obchody.

Okolnosti na konci života
Okolnosti na konci života budou charakterizované různými omezeními. Zrozenec zůstane na sklonku svého života osamělý. Ve vyšším věku se ze zrozence může stát samotář nebo pecivál nebo bude za zvláštních okolností připoután k domovu.

Rodiče
Vliv rodičů je limitovaný. Může dojít k předčasné smrti jednoho z rodičů. Rodiče zrozence jsou přísní, konzervativní a ve stáří mohou být i přítěží. Jeden z rodičů zrozence bude neobyčejnou osobností nebo bude mít nevšední povolání.

Smrt
Může se stát, že velká bezpečnostní rizika v povolání budou mít za následek smrt.

Peníze
Zrozenec dokáže vyhodit peníze za nedůležité a zbytečné věci, většinou za věci pro domácnost. Sám těmto věcem připisuje obrovský význam. Zrozenec je marnotratný, zvláště, jde-li o peníze jiných lidí.

Příbuzní a sousedé
Vůči sourozencům a sousedům převažuje mateřský resp. otcovský postoj.

 Slunce ve střelci
ZÁKLADNÍ ORIENTACE: Ctižádost. Svobodymilovnost. Zkoumavost.
VĚDOMÝ CÍL: Moudrost.
SILNÝ SMYSL PRO : Perspektivu.
VLOHY PRO: Zkoumání. Propagování. Rychlé reagování. Předvídání. Navazování kontaktů. Konversaci.
MOTTO: Vidím.
POVAHA: Čestná. Impulsivní. Spekulativní. Optimistická. Žoviální. Přizpůsobivá. Čilá.
POTŘEBA ROZVÍJET: Zdrženlivost a sebeovládání. Upřímnost. Pevnost záměrů. Schopnost myslet na druhé.
Nic nemiluje více než svobodu a nezávislost. Své svobody si natolik váží, že dlouho zvažuje, má-li navázat vztah jehož důsledkem je závislost. I v životě se nerad podřizuje. Dokáže jít za svým cílem a nestará se o to, nepoškodí-li tím své známé a přátele. Může být impulsivní. Pak reaguje unáhleně a příliš tvrdě. Dokáže říkat lidem nepříjemnou pravdu do očí. Někdy však řekne něco ostřeji než původně zamýšlel. Jeho přirozená moudrost mu umožňuje i bez patřičného školního vzdělání chápat abstraktní myšlenkové pochody, zásady a názory. Obezřetnost a opatrnost hrají v jeho životě jen podřadnou úlohu. Má sklon dospívat k unáhleným závěrům. Vzhledem k tomu, že je přímý, je jeho jednání vždy mimo jakékoli podezření. Ve svém úsilí dosáhnout úspěchu a blahobytu občas může přecenit své síly.

Měsíc v býku
OSOBNOST: Umíněná. Materialistická. Lethargická, pomalá. Neústupná.
SCHOPNOSTI: Být neústupný. Přemítat, hloubat. Radovat se a těšit se. Hudební cítění.
CÍTĚNÍ: Hluboké, smyslové, intuitivní.
INSTINKT, PŘEDSTAVIVOST: Hluboce zakořeněné. Houževnaté.
Ke své spokojenosti v citové oblasti potřebuje finanční a materiální bezpečí. Citově je klidný a vyrovnaný. Své finanční a rodinné záležitosti řídí se zdravým lidským rozumem. Má-li začít s novými aktivitami, potřebuje k tomu dostat podnět od jiných lidí. Jestliže ve svém díle jednou začne, dokáže pracovat vytrvale a usilovně. U zrozence můžeme očekávat ztrnulé citové postoje. Někdy se může objevit sklon k nečinnosti až k lenosti a k přeceňování materiálního pohodlí.

Merkur ve střelci
MYŠLENÍ: Nezávislé. Mnohostranné. Těkavé. Kasuistické (spoléhající se na náhodu). Oportunní.
METODA VYJADŘOVÁNÍ: Slangová. Žvanivá, nekoordinovaná. Argumentativní. Propagandistická.
ADAPTABILITA: Dočasná.
VNÍMÁNÍ: Povrchní. Inspirativní.
POSTRÁDÁ: Rozvahu (reflexi). Kontinuitu. Úsudek.
Myšlení zrozence se zabývá kodifikací sociálních idejí (náboženství, filosofie, právo). Výsledkem je vhled do sociálních motivací a jimi podmíněných událostí. Pokud nevěnuje dostatečnou pozornost detailním, věcným informacím, které které jsou základem logického myšlení, nemůže nacházet pravdu. Ve způsobu vyjadřování je přímý, rád říká co si myslí. Požaduje svobodu myšlení, ale jeho názory se málokdy odchylují od názorů tradičních nebo od platné společenské morálky. Proto je také ve společnosti většinou váženým člověkem. Stane-li se příliš konformním se svých názorech, může to vést až k pokrytectví. Nejraději zastává místo ve veřejných institucích, které poskytují vzdělání nebo ve státní správě. Jeho vysněným cílem se stát se intelektuální autoritou a dosáhnout postavení v oboru, i když cenou za to je přizpůsobení se zkorumpovanému nebo stagnujícímu zřízení. Chtěl by vystupovat jeho vzor upří mnosti. Rád dává o samozřejmých věcech morální kázání a je tím až pedantický.

Venuše v kozorohu
NÁKLONNOST, NÁLADY: Stálé a upřímné. Přetrvávající. Ochranné, plaché. Prozaické. Vyzývavé.
MILUJE: Znamenitost. Zábavu. Rodinný život.
HARMONII HLEDÁ PROSTŘEDNICTVÍM: Rozvíjení samostatnosti. Eliminováním nežádoucích restrikcí.
DISPOZICE: Pozemské. Hledající sám sebe. Melancholické.
Zrozenec nezbytně potřebuje bohatství, aby si zajistil citové bezpečí a vyšší životní standard. Získává ho často sňatkem. Podle jeho názoru se člověk může konec konců zamilovat i do někoho bohatého. Rád se nechává zvát do drahých restaurací a známých zábavních podniků. Na veřejnosti se chová sebevědomě a rezervovaně. Pokládá za nedůstojné veřejně projevovat své city a náklonnost. Nepřístupnost může pramenit i touhy cítit se nadřazeným ostatním. Toto je mu často zazlíváno jako snobismus. Svojí schopností kultivovaného projevu a ovládat se získává hodně sympatií. Obklopuje ho dech osamělosti a něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti se může vyznamenat vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Má sklon ke klasické hudbě a jiným nadčasovým formám umění.

Mars v býku
MÁ PŘÁNÍ A TOUHY: Pozemskeé se zaměřením na luxus.
STIMULOVÁNY JSOU: Řemeslné dovednosti.
ENERGII MÁ: Pod kontrolou. Tichou, klidnou. Schopnou využití.
METODA JEDNÁNÍ: Vytrvalá. Praktická.
POSTOJE: Tvrdohlavé, s tendencí ospravedlňovat je a obhajovat. Tupé. Věrné. Shovívavé k sobě samému, domýšlivé.
NEMÁ: Průbojnost. Pohyblivost. Má silnou touhu po penězích. Mnoho energie vynakládá na hromadění peněz a majetku. U zrozence převažují praktické zájmy, takže energie je vynakládána na užitečné činnosti, které přinášejí hmatatelné výsledky. Jedná pomalu, má však velkou vytrvalost a je cílevědomý. Není vysloveně agresivní, je-li však k boji donucen je silný a neústupný protivník. Má řemeslnou zručnost, s nástroji dokáže zacházet s velkou pečlivostí a precizností. Přespříliš lpí na penězích. Může být velmi majetnický ve vztahu k partnerovi a také velmi žárlivý.

Jupiter ve štíru
MÁ NADŠENI PRO: Bádání v oblasti vědeckých a přírodních zákonů, strojírenství a chemie.
ROZŠIŘUJE SE U NĚHO: Magnetismus. Pýcha. Lakotnost a žádostivost. Požitkářství, smyslnost. Zaujatost vlastní osobou.
MYSL A ROZUM MÁ: Pletichářský. Podezíravý. Konstruktivní.
Ve velké míře se zaplétá do věcí, které souvisejí se společnými fondy, s finančními prostředky spolků, s daněmi, s pojištěním a závětí. Jeho obchodní činnosti mají něco společného s pohřby, s pozemským majetkem, darováním sbírek, daněmi a pojišťovnictvím. Má sklony k tomu, sbírat a shromažďovat tajně informace o soukromých záležitostech jiných lidí. Na základě skrytých motivací může uzavírat podivuhodná přátelství. Někdy může dostat dědictví jsko projev díků za prokázanou laskavost. Nebezpečí vzniku soudních sporů ohledně pojištění, daní, placení výživného. Nerozvážné investice do akcí nebo finančního partnerství mohou přivodit ztráty.

Saturn ve lvu
SNAŽÍ SE ROZVÍJET: Vůli. Smysl pro čest. Organizační schopnost.
POTŘEBUJE PĚSTOVAT: Vřelost. Srdečnost. Velkomyslnost. Šlechetnost. Pokoru.
CHARAKTER MÁ: Žárlivý. Megalomanský. Hypokritický.
POSTRÁDÁ: Humor.
JE MOTIVOVÁN STRACHEM Z: Průměrnosti, prostřednosti.

Uran v rybách
PROBOUZÍ: Slitování. Představivost. Pokoru. Ducha sebeobětování. Smyslná přání. Estetickou vnímavost. Náboženské impulsy.
NIČÍ: Materialismus.
ČINÍ VŮLI: Nekoordinovanou.
OVLIVŇUJE DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY: Nejistota. Neuspořádanost. Společenskost.

Slunce v 7. domě
Nepřátelé buddou mocní. Získává silné, schopné a oddané přátele. Toto postavení podporuje popularitu a je příznivé pro jednání s nadřízenými a sebevědomé vystupování. V oblasti public relation je obratný a šikovný. Zrozenec se tak může stát dobrým obchodníkem a pracovníkem v oblasti reklamy.

Měsíc v 12. domě
Cítí se být zanedbáván. Hledá syntézu. Je emocionální a responsivní. Je emocionálně frustrován, náladový. Může se setkat s nemocí ženy a s nepřátelstvím žen. Nálady a emocionální reakce jsou silně ovlivňovány nevědomím a dřívějšími zkušenostmi. Mimořádná emocionální sensitivnost, spojená s nechutí sdělovat své pocity může mít za následek ostýchavost a přehnanou citlivost.

Merkur v 6. domě
Dbá o osobní hygienu a slušné oblékání. Nesnáší ve svém okolí nepořádek. Příliš zdůrazňuje detaily a má všeobecně kritickou povahu.

Venuše v 9. domě
Zrozenec má kreativní inspirace. Může mít zvláštní náklonnost k lidem jiného rasového původu a cizincům. Ve vztahu k lásce má vysoké ideály.

Mars v 12. domě
Dokáže vše využít. Je roztržitý a rozervaný. Potřebuje ocenění, je schopen prudkých vášnivých citů. Nebezpečí pomluv, očerňování a zrady. Jedná se o osobnost, jejíž jednání a snahy jsou ovlivňovány nevědomím. Má sklon jednat potají. Ten pramení ze snahy vyhnout se otevřenému odporu. Svá přání a úmysly rovněž zatajuje. Často pracuje ve velkých institucích, kde svoji osobní identitu skrývá nebo ji může i ztratit. Může se zaplést do tajných spiknutí, vůči někomu chová tajné nepřátelství nebo má tajné nepřátele. Nebezpečí uvěznění, pobytu v nemocnici nebo v psychiatrickém ústavu. Může být i zatčen z politických důvodů.

Jupiter v 6. domě
Tato konstelace může vést člověka v jeho úsilí pomáhat nemocným lidem. Může se nějakým způsobem angažovat v medicíně. K podřízeným, nadřízeným a spolupracovníkům udržuje harmonické vztahy. Může se objevit lenost a snaha přesouvat vlastní pracovní povinnosti na jiné lidi.

Saturn v 4. domě
Je zištný, příliš úzkostlivý, žárlí na zavedené výsady a privilegia. Bojí se stáří. Má život postižený osudem. V profesní a obchodní činnosti mohou připadat v úvahu obchod s nemovitostmi, stavebnictví, zemědělství.

Uran v 11. domě
Zrozenec se drží faktů a pravdy a nestará se o potlesk. Má humanitní postoje a cítí se solidární se všemi lidmi. Má intuitivní schopnost vnímat universální zákony a principy. Udržuje neobvyklá přátelství, která jsou psychicky a duchovně velmi podnětná.

Neptun v 10. domě
Zrozenec má vysoké aspirace. Postrádá přičinlivost. Zrozenci se mohou dostat pocty na základě zvláštních osobních zásluh.

Merkur sextil Venuše
Tento aspekt propůjčuje zrozenci půvab a obratnost v řečovém vyjadřování. Zrozenec může mít zvláštní literární nadání, "básnické střevo". Příznivě ovlivňuje činnosti v umělecké oblasti. Zrozenec je diplomatický, dokáže si s jinými lidmi snadno vyměňovat myšlenky. Je většinou klidný a vyrovnaný, ačkoliv to závisí i na jiných faktorech v horoskopu. Jeho hlas má příjemné zabarvení a je vhodný pro zpěv. Toto postavení má hodně komponistů instrumentální a vokální hudby.

Mars sextil Uran
Zrozenec dokáže rychle a rozhodně jednat. Má silnou vůli a odvahu. Jedinečné výkony mohou zrozenci přinést slávu a vysoké postavení. Má pevné nervy, ví co chce, dokáže usilovně pracovat a úkoly řeší svým způsobem, po svém. S tímto aspektem bývá spojeno technické nadání a schopnosti a zájem o elektroniku a přírodní vědy.

Mars kvadrát Saturn
Jedná se o tvrdou a střízlivou osobnost. Ve všem co podniká je neustále frustrován. To vede k zášti a negativním postojům. Příznačná je častá rozmrzelost. Jeho ctižádostivost je často zmařena. Objevují se problémy jeho vztahu k jiným lidem, zejména v manželských a v partnerských vztazích. Nadměrná střízlivost a sebekázeň mohou být na překážku normálnímu zdravému rozvoji jeho osobnosti. V jednání a chování zrozence chybí jasná orientace a směr. Zrozenec je chladný a bezcitný. Je sobecký a nesnaží se jiným pomoci. Výjimku tvoří případy, kdy mu tato pomoc může přinést nějakou výhodu.

Mars kvadrát MC
Zrozenec nevychází dobře s rodiči, s rodinou, nájemníky, nadřízenými nebo zaměstnavateli. Záležitosti doma, v rodině a v zaměstnání mohou být narušovány různými spory. Konflikty, které vyplývají z třenic doma a v rodině se přenášení na pracoviště a naopak. Rodinné a profesní problémy mohou zatěžovat i jiné oblasti aktivit zrozence. měl by více poslouchat rozum a méně své city. Zrozenec se může dostat do konfliktu se státem nebo jeho zákonnými zástupci. Někdy může být i proti své vůli zatažen do vojenských záležitostí.

Měsíc trigon Venuše
Zrozenec má přívětivé a harmonické založení. Aspekt je zvláště příznivý pro ženy, protože podporuje tradiční ženské ctnosti, jako jsou krása, něžný citový výraz a náklonnost. Zrozenec je schopen projevit hluboký soucit a má schopnost vcítit se. Jeho přítomnost působí uklidňujícím dojmem. Lidé s tímto aspektem mají často určité umělecké schopnosti nebo alespoň dobrý vkus při vaření, zařizování domova a v péči o zevnějšek. Je-li tento trigon spojen s příznivým aspektem Neptuna, může naznačovat mimořádné hudební nebo výtvarné nadání. Aspekt je příznivý pro zpěváky a herce.

Měsíc opozice Merkur
Uvedený aspekt přináší do společenských a mezilidských vztahů zlost a zmatek, protože zrozenec dokáže donekonečna hovořit o zcela bezvýznamných věcech. Především ženy mohou jít časem svým přátelům tak na nervy, že tito se jim snaží raději vyhnout. Nevědomé citové vzorce mohou zkreslit schopnost zrozence jasně a objektivně myslet a vyjadřovat se. Kritiku bere příliš osobně. Má sklony k nervozitě a k emocionální podrážděnosti.

Mars opozice Jupiter
Často projevuje ochotu a přátelskost, ale zpravidla z egoistických důvodů. Jeho "svaté křižácké výpravy"jsou často vedeny jen s cílem podpořit vlastní materiální zájmy. Někdy se chce jenom udělat důležitým. Svéhlavě a agresivně propaguje svá náboženská a světonázorová přesvědčení. Svéráznost v tomto ohledu zaráží lidi v jeho okolí. Příležitostně slouží tato horlivost jeho domýšlivosti, jako sociálně přijatelné maskování pokusů odvážit se bez velkých prostředků velkých akcí. Toto je aspekt rytíře štěstěny. V extrémních případech se mohou objevit lakota a nečestnost. Aspekt je nepříznivý pro spekulace. Zrozenec by si měl vyhledávat spolehlivé obchodní partnery. Má sklon zdůrazňovat a přeceňovat význam své osoby. Chybí mu pravidelný, vytrvalý a dobře přizpůsobený výkon a námaha.

Rak na hrotu 3. domu
Mezilidské vztahy jsou velmi proměnlivé.

Panna na hrotu 5. domu
Má důkladné analytické myšlení a pozornost, které zacházejí do nejmenších detailů. Také ve společenských záležitostech je perfekcionista, který dbá na to, aby vše bylo důkladně plánováno. V srdečních záležitostech je příliš kritický. Chtěl by mít všechno tak dokonalé, že jeho lásky se pod jeho neustále bdělým pohledem cítí skutečně velmi stísněně.

Kozoroh na hrotu 9. domu
Má smysl pro tradice a je konzervativní. Jeho filosofický a náboženský světový názor je poškozován je materialistickým způsobem života.

Vodnář na hrotu 10. domu
Zrozenec rád pracuje v kolektivu. Odtud pramení jeho účast ve spolcích, svazech a při společných akcích. Rád je ve spojení s lidmi, kteří jsou jak prominentní a spolehlivý, tak také neobyčejní a mají dobré nápady.

Ryby na hrotu 11. domu
Ke svým přátelům se chová velkoryse a je pro něho potěšení, když se s nimi podělí o svou radost. Někdy však může být při výběru svých přátel nemoudrý a potom může zažít trpké zklamání.

Skopec na hrotu 12. domu
Impulsivnost a paličatost mohou být pro zrozence zhoubné, i když na druhé straně jeho oporami jsou rozhodnost a odvaha. Nové podnikatelské záměr realizuje raději tajně, aby se chránil před konkurencí.

Blíženci na hrotu 1. domu
Zrozenec má originální a tvůrčí myšlení a dominuje svým intelektem. Má schopnost dát svým myšlenkám formu a vědecky je formulovat. Charakteristická pro něho je intelektuální forma vyjadřování.

Rak na hrotu 2. domu
Dík své šikovnosti a dobrému čichu přijde k penězům. Instinktivně ví a pozná co jiným chybí. Na uspokojování potřeb těchto lidí pak dokáže zaměřit svoji podnikatelskou aktivitu. Cit a získávání peněz jsou spolu úzce spojeny.

Střelec na hrotu 7. domu
Při výběru svých osobních vztahů připisuje zrozenec velký význam etickým, náboženským a filosofickým hodnotovým představám.

Kozoroh na hrotu 8. domu
Při každém druhu partnerství do nichž vstoupí, musí zrozenec získat svůj spravedlivý podíl, jinak nenalezne žádné naplnění. Jestliže získá dědictví, musí počítat s právními spory, s průtahy a s odklady.

Zdroj: http://stary.astromat.cz